Omsorg om funktionsnedsatta (OFN)

Om verksamheten

Åldrar: 0–25

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har behov av stöd för att uppnå en skälig levnadsnivå kan du ansöka om stöd hos handläggare på enheten för funktionsnedsatta i Borgholms kommun. Ditt behov av stöd kan utredas enligt socialtjänstlagen eller enligt LSS.

LSS ger människor med vissa funktionsnedsättningar rätt till särskilt stöd och service. En förutsättning för att en insats ska beviljas är att personen bedöms ingå i LSS personkrets och har behov av stödet för att uppnå goda levnadsvillkor.

Stöd och insatser enligt LSS
Det finns 9 insatser som kan sökas enligt §1 LSS i din hemkommun.

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet

Stöd enligt LSS kan personer få som:

 • har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • har ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande,
 • har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service